Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

PÄIVITETTY 30.11.2022

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Aaning Oy

Y-tunnus: 3293303-2

Osoite: Valtakatu 6 b, 26100 Rauma

Puhelin: 050 307 9517

Sähköposti: annariina@aaningoy.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERISSÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Annariina Kiponoja

Sähköpostiosoite: annariina@aaningoy.fi

3. REKISTERIN NIMI

Aaning Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Aaning Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaisesti. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön omaan suostumukseen.

Rekisterinpidon perusteena on asiakassuhteen ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin sekä palveluiden markkinointi. Asiakassuhde perustuu aina sopimukseen. Aaning Oy kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoito, ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin
 • markkinointi eri kohderyhmille
 • asiakassuhteen ja Aaning Oy:n palveluiden kehittämiseen
 • asiakaspalautteen käsittely
 • asiakastyytyväisyyden mittaaminen
 • tilastointi
 • Aaning Oy:n toteuttamat tutkimukset ja kyselyt

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Aaning Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • kieli
 • puhuttelumuoto
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen yrityksen kanssa. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista vastaavista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan saada myös työnantajalta tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme palveluun osallistuvaksi.

Henkilötietoa voidaan kerätä ja päivittää sivustolla saatavilla olevista tietolähteistä, eli evästeistä. Evästeiden lisäksi sivuston seurantaan käytetään ulkopuolista analytiikka- ja markkinointipalvelua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Aaning Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Rekisteriin tallennettavaa tietoa voidaan saada luovutuksina muista henkilörekistereistä, jos perusteena on rekisteröidyn suostumus tai lain säännös.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAN MÄÄRÄYTYMINEN

Henkilötietoa säilötään vain niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA KÄSITTELY

Henkilötietoja luovutetaan sopimuskumppaneiden käsiteltäväksi ainoastaan tarpeellisin osin: Tilitoimisto säilyttää laskutukseen liittyvää asiakastietoa (laskutustiedot, maksuhistoria) tietojärjestelmissään. Tietojen käsittelijä on velvollinen suojaamaan asiakastiedot.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä, sekä asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti mm. salasanoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, kuten käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Aaning Oy noudattaa tiukkaa salassapitovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa sähköpostilla rekisterinpitäjän osoitteeseen annariina@aaningoy.fi tai kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee toimittaa kohdan 11 mukaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

13. MUUTOKSET SELOSTEESEEN

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan.